Haber: Umut İPEK “YAPTIĞIMIZ YASAL DÜZENLEMELER OHAL SONRASI DÖNEMDE TERÖRLE ETKİN MÜCADELE İÇİNDİR”
A+ A-
26 Temmuz 2018 Perşembe 14:20:42
227 kez okundu.
AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM’de görüşülerek kabul edilen OHAL’in sona ermesi nedeniyle bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun teklifi hakkında TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Amacımız, OHAL’in uzatılmaması nedeniyle, olağan dönemde de terör örgütleri ile etkin mücadele yapabilmek için Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere bir çok kanunda değişiklik yapıyoruz, yapılan değişiklikler kesinlikle OHAL’in kalıcı hale getirilmesi değildir, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine uygun, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve genişleten değişikliklerdir” dedi.

 

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM’de görüşülerek kabul edilen OHAL’in sona ermesi nedeniyle bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun teklifi hakkında TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “Amacımız, OHAL’in uzatılmaması nedeniyle, olağan dönemde de terör örgütleri ile etkin mücadele yapabilmek için Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere bir çok kanunda değişiklik yapıyoruz, yapılan değişiklikler kesinlikle OHAL’in kalıcı hale getirilmesi değildir, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine uygun, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve genişleten değişikliklerdir” dedi.

 

Milletvekili Tunç, konuşmasında; Ülkemizin, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını, bu darbe teşebbüsü ile demokrasimizin bir kez daha kesintiye uğratılmak istendiğini belirterek; “Demokratik hukuk düzeninin ortadan kaldırılmasına teşebbüs eden darbeciler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin kahramanlığı sayesinde püskürtülmüş, sonrasında da darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarının yargılanması, kamu kurumlarından temizlenmesi için başlatılan süreç 2 yıldan buyana OHAL çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kanun teklifi, OHAL’in sona ermesi nedeniyle, terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam etmesi, darbecilerin soruşturulması için bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacından doğmuştur.” Dedi.

 

Teklif ile ilgili eleştiriler yapılırken, en çok kullanılan sözlerin “OHAL’i kalıcı hale getiriyorsunuz, hukuk devleti ilkesinden uzaklaşıyorsunuz” sözleri olduğunu belirten Milletvekili Tunç; “Oysa teklifin maddelerini incelediğimizde, bu iddianın aksine, düzenlemelerin, hukuk devleti ilkesine, Anayasamıza ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunmasına uygun düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Hatta yapılan düzenlemeler temel ve hak ve özgürlüklerin kullanılmasını genişleten düzenlemelerdir.” Şeklinde konuştu.

 

Kanun teklifinde Valilere verilen yetki ile ilgili değişikliklerin aslında Valilerin yetkisine  sınırlama getirdiğini belirten Milletvekili Tunç, “Valilerin il sınırları içinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik yetkileri İl İdaresi kanununun 11.maddesinde zaten vardır, teklifle bu yetkilerin sınırı çizilerek iller arasında farklı uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır, Valilerin, bu yetkilerini kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin olması halinde kullanabileceği ve 15 gün süre ile sınırlı olacağı yönünde değişiklik yapılarak valilerin yetkisi somutlaştırılmakta ve  sınırlandırılmaktadır.” Dedi. 

 

Eleştirilerin aksine, kanun teklifinde, Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmekte olduğunu belirten Milletvekili Tunç, “Mevcut düzenlemede, Kapalı yerlerde gece 24’e kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kullanılabilmektedir.  Açık yerlerde ise süre güneşin batımına kadardır. Teklifle açık yerlerde de gece 24’e kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma imkanı getirilmektedir. Yani hakkın kullanımı genişlemektedir. Ancak toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vakti yapılması vatandaşların huzur ve sükunetini gündüz vaktine oranla daha çok etkileyeceği için burada vatandaşların katlanma yükümlülüğünü zorlamaması için gerekli sınırlama yapılmaktadır.” Dedi.

 

Teklifin gözaltı süresini düzenleyen hükümlerine yönelik yapılan eleştirilerin de haklılığının bulunmadığını belirten Milletvekili Tunç, “Mevzuatımıza göre, Gözaltı süresi 48 saat, toplu suçlarda 4 günü geçemez. Terör suçlarında bu süre 1’er gün olmak üzere 3 kez uzatılabilir. Teklifle ise terör suçlarında 4 gün sonunda hakim kararı ile şüpheli hakim önüne çıkarılmak şartıyla 4’er günü geçmemek kaydı ile iki kez uzatılabilme imkanı getirilmektedir. Burada Anayasamızın ve AİHM’nin aradığı şart, şüphelinin hakim önüne çıkarılma şartıdır. Kişi 4 günün sonunda hakim önüne çıkarıldığı ve süre hakim tarafından uzatıldığı için AY ve AİHM kararlarına uygundur. Bazı dosyalarda sanık sayısının çok fazla olması, delillerin toplanmasındaki zorluk dikkate alındığında, soruşturmanın daha sağlıklı yapılabilmesi, leh ve aleyhteki delillerin toplanabilmesi açısından şüpheli ve müdafiinin hakim tarafından dinlenilerek süre uzatımı verilmesi Anayasamıza ve AİHM kararlarına uygun bir düzenlemedir.” Dedi.  

 

Milletvekili Tunç konuşmasında, Anayasamızdan Sıkıyönetim ile ilgili maddenin 2017 halkoylaması ile çıkarıldığından, teklifle, Sıkıyönetim Kanunun da yürürlükten kaldırılarak Anayasamız ile uyum sağlanmakta olduğunu belirtti.  

 

AİHM’de dostane çözüm veya tek taraflı deklarasyonla sonuçlandırılan başvurularda, ihlal kararı verilen başvurularda olduğu gibi yeniden yargılama yoluna başvurulabilmesi imkanı getirilmekte olduğunu belirten Milletvekili Tunç, soruşturma aşamasında ise  yeniden soruşturma açılması sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu da adil yargılanma hakkı açısından önemli bir düzenlemedir.” Dedi.

 

Teklifle, Askeri mahallerde önleme aramasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmakta olduğunu belirten Milletvekili Tunç, Mevzuatımızda,  sulh ceza hakimlerinin ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirlerin askeri mahallerde önleme araması kararı vermeleri mümkün bulunmamakta ve mülki amirler ile kolluk kuvvetleri askeri mahallerde önleyici kolluk tedbirleri uygulayamamaktadır. Askeri mahallerde önleme araması yapılabilmesine imkan veren değişiklikle, Askeri mahallerde, oluşabilecek güvenlik sorunlarının, askeri disiplinsizliğin, ve suç tehlikesinin önüne geçilebilecektir. Ayrıca, askeri mahallerde yapılacak arama, yalnızca askeri makamlar tarafından değil, Cumhuriyet savcısının nezareti ve askeri makamların katılımıyla kolluk görevlilerince yapılabilecektir.” Dedi.

 

Ceza Muhakemesi Kanunumuza göre, Şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlan ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına ve bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine hakim tarafından karar verilebilmekte olduğunu belirten Milletvekili Tunç, yapılan değişiklikle, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilecek, Ancak, Cumhuriyet Savcısının kararı 24 saat içinde Hakim onayına sunulacak, hakim 24 saat içinde karar verecektir. Süre dolmuşsa kayıtlar imha edilecektir. Düzenleme, Anayasanın 20. Maddesine uygun bir düzenlemedir.” Dedi.

 

Milletvekili Tunç konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kamu görevinden çıkarılan asker kişilerin askeri rütbelerinin, mahkeme kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınmasına yönelik düzenleme, MİT personelinin kimliğinin gizli tutulmasının zorunluluğu dikkate alınarak Arabuluculuk Kanunu ve Bilgi edinme kanunundan istisna tutulmasına yönelik düzenleme, Taşeron uygulamasının kaldırılması nedeniyle, Belediye ve İl Özel İdarelerin personel istihdamı için kurdukları şirketlerde çalışan özel güvenlik personeli hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerinin uygulanacağına yönelik düzenleme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hükmün, devam eden işler bakımından üç yıl süreyle uygulanmasına yönelik düzenlemeler, olması gereken, genel kabul gören düzenlemelerdir.” 

 

Kanun teklifi ile, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurmuş olup da başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak usul hükümlerinin belirlendiğini söyleyen Milletvekili Tunç, “Başvurusu kabul edilenlerin mali ve sosyal haklarının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmakta, ve bunların kamuda hangi esaslar çerçevesinde istihdam edileceklerine yönelik belirsizlik giderilmektedir.” Dedi.

 

Terör örgütleri ile etkin mücadele için 3 yıl boyunca alınacak tedbirleri “OHAL’in 3 yıl daha uzatıldığı” şeklinde yorumlamanın çok yanlış olduğunu belirten Milletvekili Tunç, “FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilgili, devam eden soruşturma ve kovuşturmalar, Kamu görevlileri ile ilgili devam eden disiplin soruşturmaları vardır. Terörle etkin mücadele için, kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlerin düzenlemesi zaruridir. Darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu sonradan ortaya çıkan kişilerin kamuda çalışmaya devam etmeleri elbette ki beklenemez, bu şahısların kamudan ihracının OHAL sonrası dönemde de hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereği açıktır.” Dedi.

 

Teklifle getirilen düzenlemelerin, bu ülkede bir daha 15 temmuz gibi karanlık geceler yaşanmasın diye yapıldığını belirten Milletvekili Tunç, “bir daha OHAL’lere ihtiyaç duyulmasın diye alınması gereken tedbirlerden ibarettir.” Dedi.

 

TürkiyeMix