Haber: Halil TEKİN TERMİK SANTRAL İÇİN MAHKEMEDEN ŞOK KARAR
A+ A-
24 Mayıs 2018 Perşembe 11:09:39
5182 kez okundu.
Bartın platformunun termik santral ÇED olumlu raporu ile HEMA Limanı Çed olumlu raporlarını Zonguldak idare mahkemesi ne yaptığı iptal davası sonuçlandı. Mahkeme her iki dava için sürpriz karar verdi.

Bartın platformunun termik santral ÇED olumlu raporu ile HEMA Limanı Çed olumlu raporlarını Zonguldak idare mahkemesi ne yaptığı iptal davası sonuçlandı. Mahkeme her iki dava için sürpriz karar verdi.

Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü köyü ve Tarlaağzı köyü sınırları içinde yer alan Çapak koyu mevkiinde "Hema Elektrik Santrali (kurulu gücü 2x660 MWe/669,4 MWm/1466 MWt) ve Kül Depolama sahası" projesiyle ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 14.maddesi kapsamında davalı idarece verilen 10/10/2016 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının ve dayanağı ÇED raporunun hukuka aykırı olduğu; yapılan işlemlerde kamu yararı bulunmadığı, aksine yapımı planlanan projenin eksik ve hatalı yönleriyle çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit içerdiği, Amasra'dan Bartın Limanına kadar uzanan alanın termik santral yapımı için uygun olmadığının davalı idare tarafından resmi olarak tesçil edildiği, daha önce alternatif olarak uygun bulunmayan bir yerin tekrar alternatif olarak sunulmasının hukuki olmadığı, Bartın ili Amasra sınırları içerisinde daha önce reddedilmiş termik santral başvuruları gözönüne alınarak davalı idarece ÇED başvurusunun reddedilmesi gerektiği halde ÇED olumlu kararı verildiği, Amasra'nın ülkemizde turizmciliğin başladığı yerlerden biri olarak bilindiği, halen önemli bir turizm merkezi olduğu, turizm faaliyetlerinin ve turizme bağlı gelirlerin olduğundan çok daha düşük gösterildiği, ilin ekonomik yapısını tehdit eden en önemli faktörün Amasra'ya termik santral kurma projesinin olduğu, ÇED raporunda gerçek anlamda fayda-maliyet analizinin olmadığı, Kavşak suyu gibi çok değerli su kaynaklarının bulunduğu, doğallığı bozulmamış turistik koy ve sahillerin, çok önemli nitelikteki yaban hayatını barındıran ormanların ve dünyanın en önemli korunan alanlarından biri olan Küre Dağları Milli Parkının göz önünde bulundurulması halinde, bu doğal ve kültürel kaynaklara zarar verileceği, şimdilik 1320 MW gücündeki dev boyutlu termik santralin bu yörede inşa edilmesi düşüncesinin yanlış olduğu, "Hema Termik Santrali (kurulu gücü 2x660 MWe/669,4 MWm/1466 MWt)  ve Kül Depolama sahası" projesinin entegre projenin bir parçası olduğu, "Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesi, İletim Hattı Projesi ve Kömür Hazırlama Tesisi Projesi'ne ayrı bir ÇED süreci işletilerek ÇED Yönetmeliklerine açıkça aykırı hareket edildiği iddialarıyla iptali  istenilmektedir. Şeklinde Bartın Platformu tarafından açılan davanın kararı ise şu şekilde açıklandı

TERMİK SANTRAL KARAR

Taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı, taraflarca itiraz edilmekle birlikte, yapılan itirazların, bilirkişi raporunu kusurlandırıcı nitelikte görülmediği ve ek rapor alınmasının dosyamıza herhangi bir yenilik katmayacağı değerlendirilerek, mevcut uzman raporunun hüküm vermeye elverişli olduğu kanaatiyle, bilirkişi raporunun karşı oy görüşü dışındaki diğer kısımlarının Mahkememizce de hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.

  Bu durumda, yukarıda aktarılan bilirkişi tespit, değerlendirme ve görüşleri dikkate alındığında; Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü köyü ve Tarlaağzı köyü sınırları içinde yer alan Çapak koyu mevkiinde müdahil şirket tarafından yapılması planlanan "Hema Elektrik Santrali (kurulu gücü 2x660 MWe/669,4 MWm/1466 MWt) ve Kül Depolama sahası"  projesiyle ilgili olarak  davalı idarece verilen 10/10/2016 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararında ve  dayanağı ÇED raporunda  hukuka  aykırılık  görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine,  aşağıda dökümü yapılan 9.102,15.-TL yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.660,00.-TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine, müdahil tarafından yapılan 151,00.-TL yargılama giderinin de davacılardan alınarak müdahile verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra Mahkememizce ilgisine göre taraflara iadesine,  2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesinin (g) bendi uyarınca kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde  Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 20/04/2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

HEMA LİMANI İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA DA İSE

Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü köyü ve Tarlaağzı köyü sınırları içinde yer alan Çapak koyu mevkiinde "Hema Limanı ( Dolgu Alanı ve Rıhtım)"  projesiyle ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 14.maddesi kapsamında davalı idarece verilen 10/10/2016 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının; yapılan işlemlerde kamu yararı  bulunmadığı, aksine yapımı planlanan projenin eksik ve hatalı yönleriyle çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit içerdiği, Amasra'nın ülkemizde turizmciliğin başladığı yerlerden biri olarak bilindiği, halen önemli bir turizm merkezi olduğu, turizm faaliyetlerinin ve turizme bağlı gelirlerin olduğundan çok daha düşük gösterildiği, ilin ekonomik yapısını tehdit eden en önemli faktörün Amasra'ya termik santral kurma projesinin olduğu, ÇED raporunda gerçek anlamda fayda-maliyet analizinin olmadığı, Kavşak suyu gibi çok değerli su kaynaklarının bulunduğu, doğallığı bozulmamış turistik koy ve sahillerin, çok önemli nitelikteki yaban hayatını barındıran ormanların ve dünyanın en önemli korunan alanlarından biri olan Küre Dağları Milli Parkının göz önünde bulundurulması halinde, bu doğal ve kültürel kaynaklara zarar verileceği (şimdilik 1320 MW gücündeki dev boyutlu termik santralin) bu yörede inşa edilmesi düşüncesinin yanlış olduğu, entegre projenin bir parçası olan "Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım Projesi, İletim Hattı Projesi ve Kömür Hazırlama Tesisi Projesi) na ayrı bir ÇED süreci işletilerek ÇED Yönetmeliklerine açıkça aykırı hareket edildiği, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali  istenilmektedir. Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna taraflarca itiraz edilmiş ise de yapılan itirazlar raporda belirtilen değerlendirmeler ile ulaşılan teknik kanaat ve sonucu değiştirebilecek mahiyette görülmediğinden, söz konusu itirazlara Mahkememizce itibar edilmemiş olup bilirkişi raporundaki görüşler Mahkememizce de benimsenmiş ve hüküm kurmak için yeterli bulunmuştur. Şekilindeki Bartın Platformu ve 2000kişinin müdahil olduğu Davanın kararı ise şu şekilde

HEMA LİMANI KARARI

 Buna göre, dosyada  mevcut  bilgi  ve  belgelerden,  Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü köyü ve Tarlaağzı köyü sınırları içinde yer alan Çapak koyu mevkiinde müdahil şirket tarafından yapılması planlanan "Hema Limanı ( Dolgu Alanı ve Rıhtım)"  projesiyle ilgili olarak  davalı idarece verilen 10/10/2016 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararında ve  dayanağı ÇED raporunda  hukuka  aykırılık  görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine,  aşağıda dökümü yapılan 9.041,55.-TL  yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.660,00.-TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine, müdahil tarafından yapılan 191,00.-TL yargılama giderinin de davacılardan alınarak müdahile verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştikten sonra Mahkememizce ilgisine göre taraflara iadesine,  2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesinin (g) bendi uyarınca kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde  Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 20/04/2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

KARARIN ARDINDAN

Bartın Halkının ilk günden karşı çıktığı Bartın Amasra Termik Santrallerinin Mücadelesi için kurulan Yaklaşık 200 civarı sivil toplum Kuruluşu dernek siyasi parti il ilçe başkanlıkları Belediye başkanlıkları odalardan oluşan Bartın Platformunun Termik Santral Karşıtı mücadelenin ikinci ayağını HEMA şimdilik kazanmış görünüyor. Asıl soru Açılan davaların Alehimize sonuçlanması için Türlü entrikalarla kamu kurumlarından görüş alan ve Termik Santrale giden yolda elini güçlendiren HEMA şirketi ile yürütülen mücadeleyi küçümseyerek siyaset yapıldığını iddia ederek Termik Santral Amasraya kurulmayacak kamu oyuna bu şekilde bilgi vererek buradan siyaset yapmak isteyen birkaç tuzu kuru diyen siyasetçilerimiz şimdi nerede. Kamu kurumları gerçeği yansıtmayan raporlar ile Şirketin elini güçlendirirken bu siyasi otorite neler le meşguldü acaba.?

 Verilen raporlar Hükümete rağmen verilebilir miydi? Bana kimse siyaset yapıyorsun demesin Çünkü bu saatten sonra bu işin siyaseti hukuku kalmadı siyasetin bulaşmadığı kayırmacılığın Girmediği bana bir yer gösterebilirseniz ben de yazdığım yazıyı hemen kaldırayım. 24 haziran seçimlerinin heman önünden Haklı olduğumuz bir konuda Zonguldak idare mahkemesi tarafından verilen bu karar açıkça şunu söylüyor. Ben bu kararı vereyim de benim elimde patlamasın üst mahkemelerde ne olursa olsun düşüncesi ile verilmiş bir karar tabii ki mahkemenin kararını sorgulamak bizlere düşmez ancak verilen bu kararı kabul etmemizi sineye çekmemizi de kimse beklemesin.

Sayın Millet vekilimiz Avukat Yılmaz Tunç Beye bir gazeteci olarak bir Bartınlı olarak Bir amasrada yaşayan birey olarak soru yorum “sayın Tunç siz her fırsatta kamuoyuna Amasra da termik santral falan kurulmayacak almışlar ellerine bir oyuncak döndürüp duruyorlar Termik Santral konusu üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bir kesim var” ve benzeri açıklamalarınızı hatırlıyoruz Şimdi bu kararın ardından duruşunuz ne olacak Bartın Platformunun bileşenlerinin yıllardır söylediğinin doğru olduğunu kabul ederek Bartın Halkının yanında mı olacaksınız Yoksa Seçim Çalışmalarınızda halen Böyle bir termik Santralin hayali bir olay olduğunu ve kurulmayacağını mı söyleyeceksiniz. Farkında mısınız bilmem Bartın’ın gelecek kuşakların şekillenmesi sizin elinizde isterseniz bu santral konusunu sonsuza kadar kapatır bir kahraman olarak anılırsınız Yada Bartın Siyaset arenasında döneminde Bartın'a Termik Santral kurulan milletvekili olarak.

Ayrıca Mahkeme HEMA lehine bu kararı vermişken şirketin yeraltında çalışan tüm işçileri yer üstüne çekmek için Sendika ile görüşme yapması aksi taktirde tüm yeraltı çalışmalarını durdurarak idari kısımdaki işçileri de çıkartmak şartı ile Eylül ayında çalışmalarına son vereceğini işçilerine açıklamış bulunuyor TERMİK santral ve Liman izni için Mahkemeden olumlu karar çıkmasının ardından şirketin böyle bir yolu tercih etmesi Bartın Platformunun yıllardır dile getirdiği ithal kömür iddiasını doğrular nitelikte şirket yeraltı çalışmalarını durdurarak kuracağı liman üzerinden ithal kömüre dayalı santral kurmanın peşinde olduğunu birkez daha kanıtlamış durumda. Ancak mahkemenin verdiği bu karar her şeyin sonu anlamına gelmiyor. Halen üst mahkemeye itiraz hakkımız bulunuyor benzer durumlarda mahkemenin verdiği olumlu kararı bir üst mahkeme iptal etmişti. şimdi gözler Bartın Platformunun ve Bartın Halıkının atacağı adımda  

 

TürkiyeMix